Kompleksowo i profesjonalnie organizujemy szkolenia i BEAUTY Eventy!

Regulamin i Polityka Prywatności

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Beauty Event Aleksander Suchodolski z siedzibą w Warszawie (02-001) przy ulicy Al. Jerozolimskie 89/43, NIP 1132647041, za pośrednictwem sklepu internetowego beautyevent.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Beauty Event z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3.Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

4.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8.Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem beautyevent.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. W zakresie Usług Elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

11.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12.Sprzedawca – oznacza firmę Beauty Event z siedzibą w Warszawie, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13.Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie beautyevent.pl

14.Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Towarem może być również usługa szkoleniowa. Szczegółowy opis warunków zakupu takiego produktu Sprzedawca umieszcza na Stronie Sklepu w odpowiedniej zakładce dotyczącej ofert szkoleniowych online i offline, co stanowi integralną część ogólnej oferty Sprzedawcy.
Towarem może być również usługa wypożyczenia luster i sprzętu technicznego. Szczegółowy opis warunków zakupu takiego produktu Sprzedawca umieszcza na Stronie Sklepu w odpowiedniej zakładce dotyczącej oferty wypożyczania mebli i sprzętu technicznego, co stanowi integralną część ogólnej oferty Sprzedawcy.

15.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Kupuję” lub „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7.Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

8.Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

9.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez grupę:
PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

c)gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);


3.Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

5.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę obejmującą dostarczane Towary, albo przesyła dowód zakupu na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w formularzu składania zamówienia.

§ 7 Rękojmia

1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy kontakt@beautyevent.pl

3.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@beautyevent.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy kontakt@beautyevent.pl

2.W przypadku jeśli Towarem jest Usługa szkoleniowa, Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od zakupu takiej usługi ale nie później niż dzień w którym rozpoczyna się szkolenie (online i offline)

3. Klient nie może odstąpić od Umowy jeśli zakupił Towar pod nazwą Usługa szkoleniowa i otrzymał dostęp do samego szkolenia (do nagrania materiału).

4. Po 14 dniach Klient nie może zrezygnować z zakupionej oferty. Środki nie są zwracane w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Klienta.

5. W przypadku jeśli Usługa szkoleniowa zostanie odwołana przez Sprzedającego, Klient otrzymuje zwrot wpłaconych środków w ciągu 180 dni od momentu zakupu szkolenia.

6.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest Treść cyfrowa nie dostarczona na trwałym nośniku taka jak: szkolenie online, kurs makijażu online itp.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a)Prowadzenie Konta Klienta;

2.Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

6.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2.Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8.Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności grupie PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Partnerom w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia:
1) dostawca usług kurierskich, tj.: InPost Paczkomaty Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 2B,
2) dostawca usług pocztowych – Poczta Polska S.A.,
3) dostawca usług hostingowych – WebPanda Sergiusz Simonoff (www.webpanda.pl), ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa. NIP: 5272860529
4) podmiot świadczący usługi księgowe dla Good Luck Alona Suchodolska
5) pracownicy Good Luck
6) podmiot dostarczający usługę dotyczącą statystyk ruchu na stronie: Google Analytics
7) inne podmioty współpracujące z Beauty Event, które związane z realizacją zamówienia Zamawiającego produkt/usługę
8) sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i odpowiednim służbom pożytku publicznego, jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba.

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

Regulamin wypożyczania mebli/sprzętu technicznego

1. Postanowienia ogólne
Usługę wynajmu asortymentu prezentowanego na stronie internetowej ‘www.beautyevent.pl’ realizujemy według kolejności składanych zamówień
Dostępność poszczególnych elementów oferty jest ograniczona
Informacji odnośnie dostępności udziela pisemnie Biuro Obsługi Klienta – zapytania o dostępność należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@beautyevent.pl

2. Cena wynajmu i okres wynajmu
ceny wynajmu podane są na karcie produktu i zależne są od okresu wynajmu
standardowe okresy wynajmu wynoszą kolejno: 1 dzień (do 24h), do 3 dni (24 – 72h) i do 5 dni (72 – 120h)
okres wynajmu wynoszący 1 dzień (do 24h), obejmuje maksymalnie 2 dni kalendarzowe i dotyczy wyłącznie wynajmu realizowanego na terenie miasta Warszawy i miejscowości przyległych
wynajem powyżej 5 dni jest wyceniany indywidualnie; maksymalny okres wynajmu wynosi 7 dni

3. Proces zamówienia i płatność za zamówienie
zamówienia na wynajem przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – pod adresem kontakt@beautyevent.pl
potwierdzeniem otrzymania zamówienia jest dokument proforma (traktowana jako informacja handlowa) podsumowująca wartość zamówienia oraz określająca warunki płatności
wpłata 50% wartości zamówienia stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez klienta oraz akceptację ZASAD WYNAJMU; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje zamówienie
zadatek (przedpłata) NIE PODLEGA ZWROTOWI – prosimy o rozważne składanie zamówień
zapłata pozostałej kwoty za zamówienie musi nastąpić najpóźniej w dniu dostawy, po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem, jednak przed odjazdem ekipy technicznej z miejsca montażu
zmiany zamówienia nie mogą zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości mebli i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności mebli do wynajmu
zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane w przypadku ich zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione
rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaty w części lub w całości

4. Transport i przekazanie
wynajem realizowany jest z transportem
koszt transportu doliczany jest do ceny wynajmu mebli i wyposażenia
koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór samochodem dostawczym (2x dojazd + powrót) i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i miejsca wynajmu
dowóz lub odbiór mebli w nocy (w godz. 22:00 – 6:00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie
opóźnienie rozpoczęcia montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związane z wynajmującym Beauty Event stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia
brak możliwości montażu wynajmowanych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem czynników niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki
w przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca do swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu z przyczyn niezależnych od wynajmującego Beauty Event.
jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym uiszczenia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł, koszt takiej opłaty ponosi klient (Najemca)
podstawowy koszt transportu obejmuje dostawę/odbiór mebli i akcesoriów do/z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca załadunku/rozładunku
dostawa do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku/załadunku i/lub transport po schodach jest traktowany jako transport wewnętrzny (np. przewóz mebli na terenie posesji lub w terenie otwartym powyżej 20m, transport na piętro, itp.)
koszt transportu wewnętrznego jest wyceniany indywidualnie i w zależności od ilości wynajmowanych mebli i stopnia utrudnienia wynosi od 100 zł netto
wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu muszą być zgłaszane przez klienta najpóźniej przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia wysokości dopłaty za transport wewnętrzny
niezgłoszenie dodatkowego transportu wewnętrznego (w przypadku konieczności jego wykonania przez ekipę dostarczającą i/lub odbierającą meble) lub zmiana warunków jego wykonania może skutkować naliczeniem klientowi kary umownej w wysokości 300 zł netto (+ koszt dodatkowo wykonanych czynności w wysokości od 100 zł netto)
przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i sprzętów oraz jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane
odbiór mebli i sprzętów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (Beauty Event )i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty
nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony klienta (Najemcy) za zwrot towaru z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności klienta (Najemcy) za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia
zmiana ustalonych warunków dostawy mebli i wyposażenia dokonana przez klienta w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i dlatego może skutkować naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka jako niemożliwa do wykonania nie jest uwzględniana
zmiana ustalonych warunków odbioru przedmiotu wynajmu przez klienta polegająca np. na opóźnieniu rozpoczęcia demontażu przekraczającym 30 minut, lub na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli porozstawianych w budynku) wiąże się z dopłatą za wykonaną czynność w wysokości od 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, oraz kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 300 zł netto

5. Zasady ogólne
klient (Najemca) zobowiązany jest zwrócić wynajęte meble i sprzęt w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (niewymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
klient (Najemca) odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury
ewentualne uszkodzenia mebli i sprzętów są określane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (Beauty Event). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury wystawianej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu
zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań technicznych występujących na miejscu montażu wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie klienta (Najemcy)
wynajmujący (Beauty Event), oferuje wykonanie oględzin technicznych miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie, a następnie jest odliczany od wartości zamówienia przy jego realizacji
ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmu, ewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble, telewizory, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie klienta
jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt z zakresu ochrony osobistej (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie klienta (Najemcy)
wynajmujący (Beauty Event). ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym produktom przed lub po imprezie; fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą)
UWAGA: w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie lub użytkowaniu wynajętych mebli, wyposażenia i sprzętu technicznego prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu na telefon: 696 509 562